natuurpuntgent

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

 

 

 

 


Keuzemeersen
Situering en landschap

keuzemeersen02De Keuzemeersen liggen in een bocht van de Leie op grondgebied Baarle-Drongen. Het gaat om graslanden die 's winters nat zijn en nu nog maar zelden overstromen. Een opvallend verschil met de andere meersen rond Gent is de aanwezigheid van heel wat houtkanten en knotwilgenrijen. De laagst gelegen percelen liggen centraal in het gebied en zijn over de gehele lengte van de Leie gescheiden door een oude oeverwal. Hierdoor zie je een mooie gradiënt vanaf de Leieoever van drogere graslanden naar de natste vegetaties in het centrale deel en weer naar drogere graslanden op de kouterflank (Keuzekouter).

 
Toegankelijkheid en geleide wandelingen

tekst toevoegen

 
Fauna en Flora

Slobeend, gele kwikstaart, steenuil, een tiental paar kievit en rietgors zijn jaarlijkse broedvogels. Zomertaling, grutto en zelfs paapje hebben er de laatste jaren ook gebroed. In de winter komen kleine aantallen watervogels voor met daartussen ook watersnip en bokje. De flora is bijna identiek aan die van de Assels of de Bourgoyen-Ossemeersen met als smaakmakers schildereprijs, waterviolier, pijptorkruid, veel pinksterbloem en muizenstaartje

 
Beheer

 keuzemeersen01Sinds 1993 heeft Natuurpunt twee van de centrale, natste, percelen van de Keuzemeersen in eigendom. Het centrale deel van deze meersen, 22 ha groot, zal in 2007 nog ingericht worden als onderdeel van het Natuurinrichtingsproject (NIP) Latemse Meersen. Dit gebeurt in opdracht van het Agentschap Natuur & Bos (ANB) door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Door natuurinrichting en een ecologisch aangepast beheer moeten de meersen terug een hogere natuurwaarde krijgen. Doelsoorten en doelhabitats zijn hier hooilanden en moerassige ruigten waarin allerlei weide- en moerasvogels tot broeden kunnen komen. Hierdoor zouden er weer grutto's kunnen broeden die tot nu toe slechts tweemaal tot broeden kwamen. In de natte ruigtes langs de geruimde middensloot vinden rietgors, waterral, blauwborst en misschien zelfs zomertaling weer een geschikt broedgebied.

Lees meer...