natuurpuntgent

Werkgroep Latem

                                             natuur27 2

nieuwsbrief ONTVANG DE NIEUWSBRIEF
nieuwsbrief  WAARNEMINGEN

 

 twitter  facebook

Natuurpuntvlees in Gent

logo veeakker

Blikvanger

 

Schermafbeelding 2018-12-10 om 10.24.27 

Impressies uit Wallonië

Natuurpunt Gent heeft al vele jaren regelmatig contact met ‘Natagora Semois Ardennaise’, een afdeling van onze Waalse zustervereniging Natagora. De voorzitster van deze afdeling is Huguette Reynaerts, dochter van Maurice Reynaerts, de oprichter van Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen. De filmpjes die ze ons op regelmatige tijdstippen toestuurt, willen we jullie niet ontzeggen. Ze tonen alvast haar grote liefde voor de natuur. 

 

 

 

 


Latems actueel augustus: Vier nieuwe Herdwicks voor schapenproject

WesterplasgroepDe regelmatige Westerplasbezoeker zal het wel gemerkt hebben dat sinds eind juli de zeven Herdwicks terugkeerden naar de Westerplas. Om een rustig broedseizoen te verzekeren worden ze in het voorjaar verplaatst naar de Nazarethbeek en later naar Merlebeke. Wie tot half september het wandelpad aan Tussen Beken frequenteert zal daar ook af en toe onze kweekgroep kunnen waarnemen. Een ram met drie ooien en hun vier lammeren. Zondag werden daar nog vier ooien bijgeplaatst. Ze werden dit jaar geboren in het Watervlietse krekengebied en zullen vanaf 2011 onze kweekgroep versterken.

Momenteel bezitten we 19 schapen en het is de bedoeling om een kudde van een 40-tal schapen te bekomen om natuurgebieden in Sint-Martens-Latem, Merelbeke en het Gentse te beheren.

Door hun gegraas hopen we de verwilging van de bufferbekkens tegen te gaan en zodoende de buffercapaciteit maximaal te behouden zonder echte dure middelen in te zetten. Wilgen kiemen eind mei begin juni. We pogen in die periode de waterstand dan ook voldoende hoog te houden om het kiemen te beletten. Door het relatief droog voorjaar in 2009 is dit niet goed gelukt. Tienduizenden wilgenstruiken kiemden dan ook. Als deze effectief uitgroeien tot een wilgenbos dan zal de waterbergende capaciteit van het bekken sterk dalen. We zijn benieuwd in welke mate de schapen de Westerplas open kunnen houden. We hebben dit jaar alvast in het centraal deel ook een maaiexperiment uitgevoerd en in het najaar zullen we andere proefvlakken maaien.

Maaiexperiment

Een beetje uit het zicht van de wandelaars hebben we ook een paar stroken omgeploegd. Hier willen we akkerkruiden een groeikans bieden. Na de aanleg van de Westerplas merkten we dat grote groepen vinken, kepen en rietgorzen (en zelfs eens een in het binnenland bijzonder zeldzame sneeuwgors) wintervoedsel vonden op de onkruiden die op de opgehoogde gronden verschenen. Momenteel zijn die plekken omgevormd tot graslanden maar door deze geploegde stroken kunnen we dit biotoop wellicht in stand houden.

Ondanks onze inspanningen kunnen we het broedseizoen in de Westerplas geen onverdeeld succes noemen. In het kortgegraasde grasland broedde wel de heel mooie gele kwikstaart (http://waarnemingen.be/gebied/photos/32464?from=2007-08-17&to=2009-08-17&g=0&z=0&u=0&sp=0&page=2) . Momenteel zijn een zevental vogels nog dagelijks te bewonderen, makkelijkst te bekijken op het net geoogste aardappelveld. Nog meer bijzonder was het broedgeval van een rouwkwikstaart. Hoewel er een prachtig mannetje (http://waarnemingen.be/gebied/photos/32464?from=2007-08-17&to=2009-08-17&g=0&z=0&u=0&sp=0&page=3) enige tijd aanwezig was koos ons vrouwtje rouwkwik uiteindelijk voor een witte kwikstaart, een gemengd huwelijk dus. Witte kwikstaarten zijn bij de meeste mensen wel bekend. Rouwkwikken zien er gelijkaardig uit maar de mannetjes hebben een donkerzwarte rug en de vrouwtjes zijn donkerder grijs met een bijna zwarte stuit. Rouwkwikken broeden in het Verenigd Koninkrijk maar enkele zeldzame koppels broeden in Nederland en Vlaanderen. Je kan het vrouwtje nu nog dagelijks spotten aan de voorkant van de Westerplas maar neem dus een goede vogelgids bij de hand want je hebt een geoefend oog nodig om deze soort te herkennen. Dit jaar misten we ook een broedsel van de bergeend. Hoewel de vogels duidelijk langer bleven pleisteren dan vorig jaar kwamen ze niet tot broeden. Wel kwamen er in juli drie jonge vogels van een broedgeval uit de buurt naar de Westerplas afgezakt en zijn er dagelijks te bekijken. Het broedsucces van de kluten vorig jaar werd ook niet herhaald. Het broedkoppel kwam wel ter plaatse, bleef maar twijfelen, verdween even en kwam dan terug om na het bouwen van een nest en wat balts- en paargedrag toch andere oorden op te zoeken. Groot was onze verbazing toen weken later een mannetje met maar liefst twee vrouwtjes de Westerplas opzocht. Een nest was al snel gemaakt en het mannetje verlegde zijn aandacht naar het tweede vrouwtje. Na een week broeden werd het nest jammer genoeg leeg geroofd door een vos (http://waarnemingen.be/foto/view/766408) die een vaste stek blijkt te hebben in de buurt van dit bekken. De kluten verdwenen enige dagen later met de noorderzon. Ook de kleine plevieren die voor het laatst in 1995 in Sint-Martens-Latem broedden hadden wellicht geen succes. We ontdekten wel drie nesten maar deze mislukten. Een jonge vogel die begin juli enige tijd aanwezig was kwam mogelijk van een andere plek. (http://waarnemingen.be/gebied/photos/32464?from=2007-08-17&to=2009-08-17&g=0&z=0&u=0&sp=0&page=4)

Wil je meer te weten komen van ons schapenproject lees dan zeker de volgende Snep!. Er staat ook heel wat nieuws in over onze laatste aankoop in de Latemse meersen. Ook in dat natuurgebied werd heel wat gewerkt deze zomer maar dit kon je al zien in het fotoverslag. Momenteel staan de hooilanden in de Kwakstraat na deze maaibeurt opnieuw in bloei. Ik kan me niet meer herinneren dat er in de zomer nog zoveel dotterbloemen bloeiden. De moeite waard om eens te bekijken, hou ook de lucht in de gaten want de Wespendieven (een roofvogel die ’s winters naar tropisch afrika trekt) uit de buurt hebben jongen en zijn er

regelmatig waar te nemen.